Chrysovergis, A., Papanikolaou, V., Mastronikolis, N., Spyropoulou, D., Adamopoulou, M., Tsiambas, E., Ragos, V., Peschos, D., Roukas, D., Stavraka, C., Niotis, A., & Kyrodimos, E. (2021). C-Fos Digital Expression Analysis in Human PapillomavirusRelated Oral Squamous Cell Carcinoma. Asian Pacific Journal of Cancer Biology, 6(2), 117-121. https://doi.org/10.31557/apjcb.2021.6.2.117-121