(1)
Shrestha, G.; Neupane, P.; Lamichhane, N.; Acharya, B.; Siwakoti, B.; Subedi, K.; Pradhananga, K.; Mulmi, R. Cancer Incidence in Nepal: A Three-Year Trend Analysis 2013-2015. apjcc 2020, 5, 145-150.